top of page

Bảng chấm công điện tử

Login links and resources for EVV. We will update this page continuously as more information becomes available. 

Login

Bảng chấm công điện tử hiện có sẵn cho tất cả các họ Mô hình tính lương CDCS và CSG (FEA). Hãy liên hệ với Chuyên gia Chương trình MRCI của bạn theo số 800-829-7110 để tận dụng lợi ích tiết kiệm thời gian này.

Hướng dẫn sử dụng

Các hình thức phát hành

** Là Người đại diện đồng thời là nhân viên được trả lương, Hệ thống Bảng chấm công điện tử yêu cầu 2 địa chỉ email riêng biệt; (1) cho một nhân viên và (1) cho Người đại diện. Như một biện pháp bảo mật, Người đại diện phải xác minh bảng chấm công có địa chỉ email không được liên kết với nhân viên được trả lương.

** Người dùng Bảng chấm công điện tử phải được đăng ký vào chương trình CDCS Mô hình tính lương

girl and woman with tablet transparent.p

Video Guides

CDCS and CSG

Client Representatives

Employees

PCA Choice and 245D

Responsible Parties

Employees

bottom of page