top of page

Hỗ trợ Cộng đồng Hướng tới Người tiêu dùng (CDCS)

Về chương trình này

Hỗ trợ Cộng đồng Hướng tới Người tiêu dùng (CDCS) là một dịch vụ hướng đến người tham gia theo chương trình Miễn trừ Dựa vào Gia đình và Cộng đồng cho phép các cá nhân có cơ hội sống độc lập.

Chương trình này được thiết kế để cung cấp cho các cá nhân sự linh hoạt và trách nhiệm cao nhất trong việc chỉ đạo các dịch vụ và hỗ trợ của họ, bao gồm việc thuê và quản lý nhân viên chăm sóc trực tiếp cũng như tiếp cận với các hỗ trợ khác như công nghệ, sửa đổi nhà và phương tiện hoặc thiết bị.

MRCI tự hào đã được MN DHS trao hợp đồng cung cấp Dịch vụ Quản lý Tài chính cho những người tham gia CDCS trên toàn tiểu bang. Bất kỳ ai sử dụng CDCS đều phải có Nhà cung cấp Dịch vụ Quản lý Tài chính, như MRCI.

Smiling Girl in a hat

Join us for a webinar on CFSS & Consultation Services! 

Our last series of webinars, hosted in April, provided an overview of these new programs. Since then, we've received more information regarding the implementation and roll out of these programs. Join us for one of these next sessions to receive the most recent updates!

Bạn là nhà tuyển dụng

Trong CDCS, người tham gia là người sử dụng lao động, cho phép bạn chọn, thuê, đào tạo và quản lý nhân viên của chính mình.

Thuê gia đình và bạn bè

Bạn có thể thuê những người bạn biết và những người biết bạn để cung cấp dịch vụ của bạn. Bao gồm cả cha mẹ của trẻ vị thành niên và vợ / chồng.

Kiểm soát việc chăm sóc của chính bạn

Chương trình này được thiết kế để cung cấp cho bạn sự linh hoạt nhất trong việc chỉ đạo các dịch vụ và hỗ trợ của bạn.

Cách đăng ký CDCS

# 1
Liên hệ với Đại lý trưởng hoặc Hạt của bạn

Xác định tính đủ điều kiện của chương trình bằng cách Hoàn tất Đơn xin Hỗ trợ Y tế (MA), và hoàn thành các đánh giá cần thiết.

# 2
Xây dựng kế hoạch Hỗ trợ Cộng đồng của CDCS với Công cụ lập kế hoạch hỗ trợ (Tùy chọn)

Kế hoạch Hỗ trợ Cộng đồng của CDCS nêu chi tiết cách thức ngân quỹ của bạn sẽ được sử dụng để đáp ứng các nhu cầu đã được đánh giá của bạn trong suốt cả năm bao gồm nhân sự, hàng hóa và dịch vụ, và các sửa đổi về môi trường.

# 3
Chọn MRCI CDS làm Dịch vụ quản lý tài chính (FMS) của bạn

Thông báo cho Người quản lý hồ sơ của bạn rằng bạn đã chọn MRCI CDS làm Nhà cung cấp FMS của mình.

# 4
Liên hệ với chúng tôi để lên lịch cuộc họp tuyển sinh được cá nhân hóa của bạn

Chúng tôi sẽ gặp trực tiếp với bạn, theo định dạng bạn chọn để hoàn tất quy trình đăng ký.

# 5
Bắt đầu dịch vụ của bạn

Thuê nhân công của bạn, trả lương cho các nhà cung cấp dịch vụ và hàng hóa của bạn, đồng thời giám sát ngân sách của bạn với sự hỗ trợ của chuyên gia MRCI CDS.

bottom of page