top of page

Starting October 1st, 2024:
Community First Services and Supports (CFSS) & Consultation Services

MRCI is hosting another series of webinars with updated information on CFSS & Consultation Services to prepare for the upcoming transition. Click below to register, or view our CFSS webpage for more information. 

Bảng điều khiển dành cho người tham gia là cổng thông tin trực tuyến thân thiện với người dùng của chúng tôi.

Cao đẳng Hỗ trợ Trực tiếp (Khóa học Trực tiếp) và Đào tạo MN DHS.

Xem những diễn biến mới nhất trong MRCI CDS và đọc các bản tin của chúng tôi.

Đăng nhập vào bảng chấm công trực tuyến của bạn và truy cập vào sổ tay hướng dẫn thiết lập.

“Tôi thực sự lo lắng về việc làm CDCS vì nó có vẻ như là một công việc rất lớn… Làm việc với MRCI ngay từ đầu, mọi thứ đã rất tuyệt vời và quá suôn sẻ… Tôi chưa bao giờ phải đợi hơn 24 giờ để nhận được phản hồi từ ai đó tại MRCI CDS. Mỗi khi tôi gọi điện hoặc gửi email, bạn đều rất hữu ích. "

Rachel - Northfield, MN - Thành viên Gia đình MRCI CDS

Applied Self-Direction Member Logo
bottom of page